Profil ČAUS

ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Univerzitní sport patří neodmyslitelně ke studiu na vysokých školách a zasahuje do života vysokoškolských studentů již více než 110 let. 

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) je stabilizované zájmové tělocvičné a sportovní sdružení, má pevnou organizační strukturu, vyznačuje se moderním pojetím činnosti a funkčním systémem specifických sportovních soutěží a přeborů.

ČAUS má silnou členskou základnu s více jak 24 000 členy v 60 vysokoškolských sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. ČAUS také zřizuje komise jednotlivých sportů a sportovních aktivit. Aktuálně je pod ČAUS 49 sportovních komisí. Členem ČAUS jsou také katedry a ústavy tělesné výchovy a sportu prostřednictvím svých univerzit, vysokých škol a také vyšších odborných škol. ČAUS úzce spolupracuje s Českou asociací akademických technických sportů (ČAATS), která je členem Sdružení sportovních svazů ČR. Touto spoluprací je zajištěno organizování Sportovních přeborů vysokých škol a Českých akademických her (ČAH) a dalších sportovních soutěží, kterých se mohou zúčastnit nejen naši registrovaní členové, ale všichni studenti českých univerzit, vysokých škol a Vyšších odborných škol (VOŠ).

V duchu tradic je naším posláním rozvoj tělesné zdatnosti vysokoškolských studentů a zaměstnanců vysokých škol a pěstování nejrůznějších forem sportu včetně sportu vrcholového. Charakter vysokoškolských studií přináší periodické obměňování našeho členstva. Je to stále živý systém, kdy posluchači přicházející na studia jsou motivováni výukou povinné TV a další tělovýchovnou a sportovní činností organizovanou katedrami a ústavy tělesné výchovy a sportu v rámci studijních plánů příslušných univerzit/vysokých škol. Zde je jim nabídnuta široká paleta tělocvičných a sportovních aktivit. Hlubší zájem o některou z nich pak přivádí studenty v rámci volného času do našich sportovních klubů a tělovýchovných jednot, do ČAUS.

Vysokoškoláci, kteří přicházejí studovat na univerzity již jako talentovaní sportovci, nacházejí pak v naší Asociaci a klubech systematickou péči a podmínky, které jim umožňují pokračovat ve svém sportovním růstu. Mají možnost stát se akademickými reprezentanty ČR a probojovat se i do státních reprezentačních družstev a do olympijských týmů. Komplexní odborné, zdravotnické a materiální zajištění jim umožňuje spojit náročný vrcholový sportovní trénink s vysokoškolským studiem. V tomto směru významnou úlohu plní Vysokoškolské sportovní centrum (VSC Victoria) při MŠMT.

Současný stav ČAUS a její bohatá činnost představuje dlouhou cestu od zakladatele doc. dr. Františka Smotlachy přes řadu dramatických období až k dnešku. ČAUS je plnohodnotně integrována do společenství sportovních svazů České unie sportu (ČUS) a našeho českého sportovního prostředí jako celku a je také členem Pléna Českého olympijského výboru (ČOV). Přispívá k dobrému věhlasu sportu u nás a svou mezinárodní činností a sportovními výsledky se významně podílí na sportovní reprezentaci ČR. Je sdružením pro všechny studenty a zaměstnance českých vysokých škol a je otevřeno i pro další občany, kteří mají zájem o naši činnost. Náš význam a síla je v tom, že sdružujeme a formujeme vysokoškolské studentstvo – budoucí intelektuální sféru naší společnosti, tj. skupiny budoucích vědců, inženýrů, lékařů, pedagogů, národohospodářů, politiků a dalších veřejných činitelů.

ČAUS je také plně integrována do světových struktur univerzitního sportu. Jsme plnohodnotným a významným členem Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU) a v roce 1999 po vzniku kontinentální organizace jsme se stali zakládajícím členem Evropské asociace univerzitního sportu (EUSA). V tomto smyslu máme odvozenou národní sportovní autoritu pro univerzitní sport v ČR.


Název, zkratka:
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Sídlo:
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6

Kontakty:
Předsedkyně: PaedDr. Ivana Ertlová, mobil: +420 602 216 967, e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
Generální sekretář: Mgr. Ladislav Vladyka, mobil: +420 602 258 078, e-mail: caus-vld@cuscz.cz

Partnerské instituce:

Národní sportovní agentura (NSA), Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9, web: agenturasport.cz

Česká asociace akademických technických sportů (ČAATS), U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, web: www.caats.cz

Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU), Maison du Sport, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland, 163 členských zemí, web: www.fisu.net

Evropská asociace univerzitního sportu (EUSA), Tomšičeva ulica 4, SI-1000 Ljubljana, Slovinsko, 46 členských zemí, web: www.eusa.eu

Sledujte nás