Symbolika vysokoškolského sportu

Vývoj symbolu vysokoškolského sportu

Za iniciátora symbolu sportujících vysokoškoláků – sovu – můžeme považovat Františka Smotlachu, který při tvorbě tohoto loga reagoval na symboly významných tělocvičných spolků Sokola a Orla. Ty měly ve znaku svých organizací ptáky – letce vyznačující se specifickými vlastnostmi. Sokol – dravec, lovec, houževnatý a skvělý letec, symbol odvahy a udatnosti, orel – dravec, lovec, symbol síly. Orel i sokol byli často považováni za ptáky doprovázející rytířské ctnosti a dovednosti a jako takoví se dostávali do šlechtických erbů.

Symbol sovy se objevuje poprvé na fotografiích v publikaci Fr. Smotlachy. Lze usuzovat, že se sova objevila na dresech sportovců již okolo roku 1920. Sova vždy platila za ptáka moudrého, tajemného, záhadného, který probouzel svým nočním životem od pradávna zájem lidí. Dokonce jí byly přisuzovány některé lidské vlastnosti. Sova je odvážným nočním dravcem symbolizujícím v řecké mytologii učenost a vědění. Vidí v noci a působí vážným a přemýšlivým dojmem, je symbolem moudrosti, jež proniká temnoty nevědomosti. Sovu jako významnou mytologickou postavu najdeme v Africe, Americe,
Asii i Evropě. Bývala znázorňována na mnoha předmětech, např. na kotlících nebo nákrčnících (torques) či mincích. Např. tetradrachma byla patrně nejběžnější mincí v celé řecké oblasti. Měla na líci hlavu bohyně Athény a na rubu její symbol – sovu – a obvykle zkrácený nápis ΑΘΕ (athénaión).

Vyobrazení sovy, jakožto symbolu českého vysokoškolského sportu prošlo v průběhu století řadou změn. Od původní Smotlachovy sovy až po současnou verzi chráněnou českým státem a mající ochranou známku. Některé její zajímavé mutace se dostaly i do znaků jednotlivých vysokoškolských jednot a sportovních klubů.

Symbol sovy se prokazatelně ujal, o čemž svědčí využívání symbolu jednotlivými vysokoškolskými organizacemi. Zde uvádíme některé zajímavé aplikace, které se v minulém období objevily.

Zdroj: Kniha 100 let českého vysokoškolského sportu

V současné době se používá logo ČAUS v různých variantách.

Sledujte nás