CUSA Statutes

CUSA Statutes

Preambule

Česká asociace univerzitního sportu na území české republiky navazuje na činnost českého vysokoškolského sportu založeného roku 1910 dr. Františkem Smotlachou a Československého vysokoškolského sportu.

Článek I

Název a sídlo spolku

Název spolku: Česká asociace univerzitního sportu (dále jen ČAUS)
Sídlo spolku: Praha

ČAUS je členem Světové federace univerzitního sportu (FISU – The International University Sport Federation) a Evropské asociace univerzitního sportu (EUSA – European University Sports Association).

Úzce spolupracuje s Českou asociací akademických technických sportů, z. s. (ČAATS). ČAUS používá symboliku – znak, vlajku, hymnu Gaudeamus igitur a název.

Článek II

Účel spolku

Základním účelem spolku je zajišťování všestranné sportovní činnosti, organizování sportovních soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru, jako prostředek realizace zájmů vysokoškolské mládeže.

Článek III

Hlavní činnost spolku

Hlavním předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře akademického sportu. Při realizaci svého poslání vykonává tyto hlavní činnosti:

 1. Zpracovává koncepce rozvoje univerzitního sportu.
 2. Organizuje a pořádá akademická mistrovství ČR, celoroční soutěže typu lig a turnajů pro své členy, evidované sportovce i ostatní veřejnost s cílem zvyšování jejich sportovní výkonnosti, zdravotně orientované zdatnosti a pohybového vyžití studentů i zaměstnanců vysokých škol a VOŠ.
 3. Zajišťuje přípravu akademické reprezentace a její účast na Světových univerzitních hrách (univerziádách), Světových univerzitních mistrovství (Akademických mistrovství světa) a dalších mezinárodních univerzitních soutěžích.
 4. Ve spolupráci se sportovními svazy a nominuje, koordinuje a garantuje vysílání sportovců na mezinárodní sportovní soutěže FISU a EUSA.
 5. Garantuje a pořádá mezinárodní univerzitní sportovní akce FISU a EUSA v ČR.
 6. Prosazuje a chrání společné zájmy a práva svých členů tak, aby nebyly omezovány nebo porušovány.
 7. Pořádá vzdělávací odborné semináře a školení v oblasti sportu.
 8. Spolupracuje se všemi složkami, orgány a organizacemi, které přispívají k všeobecnému rozvoji vzdělání, sportovní kultury a v oblasti sportu a dalších zájmových aktivit.
 9. V rozvoji sportovní činnosti a organizování sportovních akcí a soutěží ČAUS úzce spolupracuje s ČAATS, VSK/VŠTJ, Katedrami a Ústavy tělesné výchovy a sportu a dalšími tělovýchovnými a sportovními pracovišti (dále jen Katedry) českých univerzit, vysokých škol a VOŠ.
 10. Pro přípravu vybraných akademických reprezentantů ČR využívá ČAUS organizační složku státu, MŠMT – VICTORIA VSC.
 11. Vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály.

Pro plnění svých úkolů může ČAUS vykonávat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v souladu s podporou hlavní činnosti dle stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z této činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek IV

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje s jeho účelem, sdílí jeho vize a cíle a souhlasí s jeho stanovami.

Členství ve spolku je dvojího druhu:

 1. fyzické osoby;
 2. právnické osoby, kterými jsou sportovní organizace podle zákona 115/2001 Sb., zejména univerzitní kluby a tělovýchovné jednoty z. s. a vysoké školy, VOŠ.

Členstvím fyzické osoby v pobočném spolku vzniká i členství v ČAUS.

Spolek vede veřejný seznam členů. Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů. Údaje o členech ČAUS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, a to v rámci plnění povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

Spolek vede u všech druhů členství seznamy u spolku evidovaných sportovců, trenérů a dalších osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb., včetně fyzických osob, členů právnických osob sdružených podle písmene b) a studentů vysokých škol zúčastňujících se soutěží ČAUS.

Zápisy a výmazy týkající se členství a evidence osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb., provádí výkonný výbor.

Článek V

Členská práva a povinnosti

Každý člen spolku má právo:

 1. účastnit se činností spolku a být o činnostech spolku informován;
 2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 3. být informován o hospodaření spolku.

Každý člen spolku je povinen:

 1. hájit a naplňovat zájmy a cíle spolku a hájit dobré jméno spolku;
 2. dodržovat tyto stanovy a řídit se rozhodnutími příslušných orgánů ČAUS;
 3. řádně a včas platit členské příspěvky.

Každý evidovaný sportovec, trenér a další osoby ve smyslu zákona 115/2001 Sb., mají právo se podílet na činnosti ČAUS, sportovci mají právo účastnit se sportovních soutěží.

Článek VI

Zánik členství

Členství zaniká:

 1. dobrovolným vystoupení člena ze spolku, rozhodnutí o vystoupení sděluje písemně nejméně 3 měsíce předem výkonnému výboru;
 2. vyloučením člena, který vážným způsobem porušuje stanovy spolku či poškozuje jeho zájmy;
 3. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby;
 4. zánikem spolku.

Článek VII

Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada.
 2. Statutárním orgánem spolku je osmičlenný výkonný výbor.
 3. Kontrolním orgánem spolku je Dozorčí rada ČAUS.

Dalšími orgány jsou:

 1. Sportovní komise;
 2. Regionální výbory.

Volební období orgánů je pětileté.

Statutární orgán může rozhodnout, že jednání všech orgánů spolku se může uskutečnit pomocí videokonference, korespondenčním způsobem, nebo dalším jiným způsobem. V těchto případech statutární orgán rozhodne o konkrétní formě usnesením.

Článek VIII

Rada

Rada je nejvyšším orgánem ČAUS, který je složen z delegovaných zástupců všech členských a pobočných spolků ČAUS. Pro hlasování na Radě disponují delegovaní zástupci vždy počtem hlasů dle klíče stanoveného výkonným výborem.

Radu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jednou za rok. Rada může být svolána i na základě požadavků jedné třetiny členské základny.

Rada se svolává pozvánkou zaslanou členským a pobočným spolkům, a to buď na adresu jejich sídla, nebo na elektronickou adresu nejpozději 21 dní přede dnem jejího konání.

Rada je usnášení schopná za přítomnosti delegovaných zástupců disponujících nadpoloviční většinou hlasů. K platnosti usnesení Rady je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

Do působnosti Rady náleží zejména:

 1. rozhodnutí o schválení a změně stanov, včetně změny názvu a symboliky;
 2. rozhodnutí o zrušení ČAUS s likvidací nebo o její přeměně;
 3. rozhodnutí o členství ČAUS v jiných organizacích na národní či mezinárodní úrovni;
 4. volba a odvolání členů výkonného výboru;
 5. volba a odvolání členů Dozorčí rady ČAUS;
 6. určení hlavních směrů činnosti a schválení programových zásad činnosti ČAUS;
 7. schválení zprávy o činnosti výkonného výboru;
 8. schválení zprávy o finančním hospodaření a rozpočtu na další období;
 9. schválení zprávy dozorčí komise.

Článek IX

Výkonný výbor ČAUS (VV)

VV je osmičlenný, jeho členové jsou přímo voleni Radou, která volí přímo předsedu a sedm členů. Volební období je pětileté.

Pokud odstoupí člen VV ČAUS v průběhu volebního období, může jej VV ČAUS nahradit kooptací, která podléhá schválení Rady. V případě, že odstoupí více než polovina řádně zvolených členů VV ČAUS, musí být svolána mimořádná Rada za účelem nových voleb do VV ČAUS.

Každý člen VV ČAUS má jeden hlas, rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech jeho členů. VV zřizuje sekretariát ČAUS, který zajišťuje ekonomické, organizační a administrativní poklady pro činnost orgánů ČAUS, schvaluje pracovních náplně jeho pracovníků. V čele administrativního aparátu stojí generální sekretář, jmenovaný VV ČAUS.

V rámci své působnosti výkonný výbor zejména:

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Rady;
 2. volí ze svého středu místopředsedu;
 3. rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;
 4. rozhoduje o přijetí nového spolku za člena;
 5. schvaluje kandidáty do funkcí v orgánech EUSA a FISU, vysílá své zástupce do dalších orgánů a pracovních komisí;
 6. ustavuje sportovní komise v jednotlivých sportech, jmenuje předsedy a členy komisí, které řídí sportovní činnost v daném sportu ve spolupráci s příslušným sportovním svazem;
 7. schvaluje na základě doporučení jednotlivých sportovních komisí pořádání Sportovních přeborů vysokých škol;
 8. ustavuje podle potřeby regionální výbory pro koordinaci činnosti členských a pobočných spolků v příslušném regionu, jmenuje jejich předsedy a členy;
 9. schvaluje sportovní kalendář;
 10. stanovuje výši členských příspěvků;
 11. svolává Radu;
 12. schvaluje rozpočet ČAUS;
 13. projednává zprávu o činnosti Rady, kterou předkládá konferenci;
 14. přijímá a hodnotí zprávu o hospodaření a podle rozhodnutí výkonného výboru požádá o provedení auditu hospodaření;
 15. rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti ČAUS;
 16. odpovídá za hospodaření s majetkem ČAUS;
 17. schvaluje jednací řád Rady, volební řád, případně další vnitřní předpisy dle těchto stanov;
 18. rozhoduje o složení výpravy a o účasti na Světových univerzitních hrách, Světových univerzitních mistrovství a soutěžích EUSA.

Článek X

Předseda a místopředseda ČAUS

 1. Předseda zastupuje samostatně spolek navenek. Za spolek se podepisuje tak, že k vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
 2. Předseda zastupuje ČAUS v jednání s partnerskými sportovními organizacemi a institucemi. Svolává zasedání výkonného výboru a zabezpečuje plnění závěrů Rady.
 3. Místopředseda zastupuje předsedu na základě jeho písemného pověření.

Článek XI

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada má 3 členy volené Radou na pětileté funkční období. Ze svého středu si volí a odvolává předsedu.
 2. Dozorčí rada dohlíží na činnost orgánů spolku a na to, zda hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, rozhodnutími Rady a výkonného výboru.
 3. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu.

Článek XII

Sportovní komise

 1. Jsou poradním orgánem VV ČAUS k plnění svých cílů a poslání.
 2. Úkolem komisí je organizace a zabezpečení Sportovních přeborů vysokých škol, Českých akademických her a dalších akademických soutěží. Spolupracuje se sportovními svazy na přípravě, nominacích a zabezpečení účasti akademických reprezentantů v mezinárodních soutěžích.

Článek XIII

Regionální výbory

 1. Regionální výbory jsou poradním orgánem VV ČAUS, jsou ustavovány podle potřeby pro koordinaci činnosti členských a pobočných spolků v příslušném regionu.
 2. Úkolem výboru, který se řídí vnitřními směrnicemi ČAUS, je zejména organizace a zabezpečení soutěží v příslušném regionu.
 3. Regionální výbor má minimálně 3 členy.

Článek XIV

Pobočné spolky

 1. ČAUS může založit pobočný spolek s odvozenou právní subjektivitou. Pobočné spolky jsou zakládány na jednotlivých vysokých školách (univerzitách). O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku rozhoduje výkonný výbor ČAUS. Členem pobočného spolku může být pouze fyzická osoba. O nabytí a pozbytí členství v pobočném spolku rozhoduje členská schůze pobočného spolku a schvaluje výkonný výbor ČAUS. Vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v ČAUS.
 2. ČAUS neručí za závazky a dluhy svých pobočných spolků.
 3. Pobočné spolky se řídí stanovami ČAUS.
 4. Pobočné spolky mohou být členy jiných spolků.
 5. Název pobočného spolku musí obsahovat text: „ČAUS – Univerzitní klub…“
 6. Orgány pobočného spolku jsou:
 1. a) členská schůze jako orgán nejvyšší
  b) výbor jako orgán výkonný
  c) předseda jako orgán statutární

Členská schůze pobočného spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku a schází se nejméně 1x ročně. Členskou schůzi svolává předseda pobočného spolku. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové pobočného spolku a je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů pobočného spolku s hlasovacím právem.

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů do 15 minut od času, na který byla schůze řádně svolána, je členská schůze usnášeníschopná sejde-li se 30 % členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem.

Do působnosti členské schůze pobočného spolku náleží rozhodování o zásadních otázkách pobočného spolku, které však nejsou vyhrazeny orgánům ČAUS, a to zejména:

 • volba delegátů na konferenci ČAUS
 • schválení výsledku hospodaření pobočného spolku
 • určení hlavních směrů činnosti pobočného spolku
 • rozhodování o přijetí a vyloučení členů pobočného spolku

Výbor pobočného spolku

Výbor zabezpečuje a řídí činnost pobočného spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor má nejméně 3 členy. Předsedu a členy výboru jmenuje výkonný výbor ČAUS na návrh vedení vysoké školy. Výbor k zasedání svolává předseda nebo v případě, že tak předseda neučiní nebo nemůže učinit, jiný člen výboru, a to podle potřeby.

Předseda

Předseda je statutárním orgánem pobočného spolku a je oprávněn zastupovat a jednat jménem pobočného spolku.

 1. V rozsahu své působnosti pobočný spolek zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:
 2. a)  vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a finančních,
  b)  organizuje sportovní soutěže.

Článek XV

Zásady hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musejí být především použity k financování hlavní činnosti spolku, naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
 3. V případě zániku pobočného spolku se veškerý majetek převede ve prospěch ČAUS.

Článek XVI

Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem, rozpuštěním na základě rozhodnutí Rady nebo zrušením z rozhodnutí soudu.
 2. Při zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace, kdy se likvidátorem spolku stává předseda spolku, není-li do funkce likvidátora jmenován jiný člen spolku.
 3. Při zániku spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění spolku a zpřístupní jej všem členům spolku. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro splnění dluhů spolku.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Toto znění stanov bylo schváleno dne 20. 11. 2020.