Zpracování osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce

Odpověď Úřadu na ochranu osobních údajů na níže položené otázky:

  1. Pro sportovní prostředí byla i ve spolupráci s vámi zpracována Informace o zpracování osobních údajů a dále Souhlas se zpracováním osobních údajů – viz příloha. Může být podepsání uvedeného “souhlasu” uvedeno jako podmínka pro přijetí za člena spolku na přihlášce do spolku?
  2. Druhý dotaz se týká uveřejňování fotografií, které dokumentují činnost sportovního spolku. Je rozdíl v uveřejňování dokumentačních fotografií na vlastních webových stránkách a na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram,…)? Dle informací od právníků je toto rozdíl – webové stránky jsou v pořádku, zde je možno uveřejňovat bez souhlasu, na sociálních sítích to prý problém je, zde je prý již nutný souhlas. Lze u dokumentačních fotografií uveřejnit i jméno sportovce?
  3. Poslední dotaz se týká povinnosti informovat účastníky sportovních soutěží (sportovce, diváky) o pořizování foto i audiovizuálních záznamů z akce. Je povinnost informovat účastníky o pořizování foto i audiovizuálních záznamů při konání sportovních soutěží? Pokud ano, je povinnost uvést informaci o možnosti nedat svůj souhlas (popřípadě jakým způsobem) s pořízením tohoto záznamu u své osoby?

 

Zpracování osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce

Praha 10. června 2019

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 5. 2019 Váš dotaz týkající se zpracování osobních údajů členů spolku a účastníků sportovních akcí. K tomu Vám sděluji následující:

Ad 1.
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůže být podmínkou pro přijetí za člena spolku. Takovýmto postupem by byl popřen základní atribut souhlasu, tedy svobodnost takového projevu vůle ze strany subjektu údajů.
Ad 2.
Na zveřejňování dokumentačních fotografií se primárně vztahuje ochrana soukromí upravena občanským zákoníkem, viz ustanovení § 84 a násl. O zpracování osobních údajů se nejedná. Pokud je však fotografie dále spojována s identifikačními osobními údaji zachycených osob, bude se již jednat o zpracování osobních údajů, správce je tedy povinen dodržet též povinnosti stanové nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro takové zpracování, tedy pro zveřejňování na webových stránkách (včetně facebooku) bude právním základem souhlas subjektu údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
Ad 3.
Tato problematika se opět týká primárně ochrany soukromí dle občanského zákoníku, ne zpracování osobních údajů. Občanský zákoník upravuje svolení osoby (§ 84), ne její souhlas ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výklad zpravodajské licence podle § 89 občanského zákoníku Úřadu rovněž nepřísluší.

Ke stažení: