Zasedání pléna vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ 2017

Zasedání pléna vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ 2017

 

Tradiční podzimní zasedání vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ v ČR se v letošním roce konalo na zámku Křtiny Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 12. až 13. 10. 2017. Organizátorem setkání bylo centrum sportovních aktivit MENDELU vedené Mgr. Jakubem Havlem, PhD., kterému patří poděkování všech přítomných za výborné prostředí. Přítomné přivítal také prorektor pro internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. a popřál všem přítomným hodně úspěchů v jejich další práci.

Jednání se zúčastnila početná delegace Výkonného výboru ČAUS v čele s předsedkyní PaedDr. Ivanou Ertlovou.

V hlavním projevu vystoupil předseda grémia doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. Ve svém vystoupení připomněl schůzku s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou z 18.10.2016 a závěry, které z této schůze vyplynuly. Zdůraznil, že v současné době po změnách na MŠMT bude nutné po stabilizaci situace opětovně tyto závěry na úrovni ministerstva projednat a usilovat o jejich prosazení. Dále seznámil přítomné s dotazníkovým šetřením, které se uskutečnilo na jaře letošního roku a bylo věnováno problematice současné situace ve výuce TV na VŠ a prostředí, ve kterém pracoviště působí. Bohužel ke zpracování se vrátilo pouze 13 dotazníků.

Poděkoval doc. PhDr. Františku Dvořákovi, CSc. za dlouholetou spolupráci ve funkci předsedy ČAUS s TV pracovišti, a v návaznosti na to konstatoval, že současné vedení v čele s PaedDr. Ivanou Ertlovou úspěšně v této spolupráci pokračuje.

Opětovně upozornil na nutnost členství VŠ v ČAUS z důvodu financování sportovních akcí a přeborů na VŠ z prostředků ČAUS. Bohužel stále přetrvává problém s přihlášením největší vysoké školy v ČR Univerzity Karlovy.

Na závěr svého projevu požádal vedoucí TV pracovišť o podporu činnosti pracovníků kateder ve vysokoškolských tělovýchovných jednotách, ve sportovních komisích ČAUS a při pořádání přeborů VŠ, AM a ČAH.

Jako další vystoupila předsedkyně ČAUS PaedDr. Ivana Ertlová, která seznámila přítomné se skladbou členské základny ČAUS – 45 klubů a 17 klubů ČAATS, 45 sportovních komisí. Členská základna v roce 2016 měla 23 465 členů, v posledních letech však členská základna neustále klesá.

Poděkovala za spolupráci s Grémiem i všemi vedoucími tělovýchovných pracovišť v oblastech SPVŠ, AM ČR, ČAH a za činnost pedagogů ve sportovních komisích a při organizaci sportovních akcí.

Seznámila přítomné s účastí na Mistrovství Evropy univerzit pořádaných EUSA a požádala o podporu těchto akcí s tím, že také ČAUS bude hledat možnosti, jak účasti univerzit finančně podpořit.

Podala stručnou zprávu o naší účasti na ZSU v Almaty a LSU v Taipei v letošním roce a o úspěšnosti našich studentů na těchto univerziádách (ZSU 9 medailí, LSU 3 medaile). Kromě univerziád se naši sportovci-studenti zúčastnili v roce 2016 také 34 AMS, na kterých získali 41 medailí.

Omluvila pro nemoc neúčast RNDr. Evy Slonkové, která vždy předkládala zprávu o SPVŠ. Tato zpráva bude předložena na Radě ČAUS, která se bude konat 24. listopadu 2017 v Praze.

Závěrem poděkovala všem tělovýchovným pracovištím za úspěšnou spolupráci s ČAUS a požádala o další podporu.

Dále vystoupil opět doc. Drnek, který podal zprávu o konání ČAH 2017 v Praze v termínu od 18.6. do 23.6. Pořadatelem bylo ČVUT v Praze a ČZU v Praze. Na hry se přihlásilo celkem 1719 sportovců a 74 trenérů a doprovodu, skutečná účast byla 1549 sportovců ze 33 VŠ. Studenti soutěžili ve 23 sportech. Přehled je na stránkách ČAH včetně pořadí v soutěži VŠ a počtů účastníků. V soutěži škol zvítězila Univerzita Karlova, před ČVUT v Praze a MU v Brně. Celkově lze hodnotit průběh her kladně, ze strany účastníky nebyly žádné závažné připomínky. Problémy jsou s neomluvenou neúčastí přihlášených studentů a také s omluvou těsně pře zahájením soutěží v kolektivních sportech.

V současné době je diskutována otázka intervalu konání her (každoročně nebo jednou za 2 roky).

Na jeho projev navázala RNDr. Hana Lepková o možné přípravě Českých akademických her 2018, které by se konaly v Brně, v případě přidělení, v termínu 17. až 22.6. Hlavním pořadatelem by bylo VUT v Brně ve spolupráci s dalšími brněnskými vysokými školami. Pořadatelé chtějí zařadit 28 sportů.

V diskusi přítomné seznámila Dr. Lepková s výsledky dotazníkového šetření k problematice výuky TV a činnosti tělovýchovných pracovišť, které se uskutečnilo na jaře letošního roku. Dotazníky obsahově korespondovaly s šetřeními, která se uskutečnila v letech 1998, 2003 a 2010, a díky tomu bylo možné naznačit trendy vývoje. Podrobnější informace jsou ve sborníku z konference Pohybový aparát a zdraví, která se uskutečnila v Brně ve dnech 5. – 7.10. a pořadatelem bylo CESA VUT v Brně. Následně zmínila také výsledky šetření týkající se pohybových aktivit nastupujících studentů do 1. ročníku VUT v Brně, které bylo součástí širšího dotazníkového šetření organizovaného rektorátem VUT.

Jako další vystoupil doc. Dvořák, který seznámil přítomné se svojí činností v „Národní radě pro sport“, kde zastupoval ČAUS. Rada bohužel po událostech na MŠMT ukončila na jaře svoji činnost.

Doc. Jandačka a Dr. Horák připomněli možnost ovlivnění zařazení TV v rámci akreditací, kdy by měla být TV a sportovní aktivity součástí sebehodnotící zprávy, kterou musí univerzity k akreditacím přiložit.

Dále byl v diskuzi zdůrazněn význam zařazení do strategických plánů pracovišť. Diskutována byla také problematika zvýšení počtu studentů ve výuce TV na vysokých školách. Důležitým faktorem důležitým faktorem se ukazuje atraktivnost sportů, které pracoviště do výuky zařazují a vysoká úroveň pedagogické činnosti učitelů.

Závěrem zasedání doc. Drnek poděkoval pracovníkům pořádajícího Sportovního centra Mendelovy univerzity, především jeho vedoucímu Mgr. Havlovi za uspořádání tohoto setkání a vytvoření velice příjemného prostředí. Vyslovil přesvědčení, že i dalších letech se budou tato setkání konat, protože přinášejí jedinečnou možnost k výměně zkušeností z oblasti výuky TV a volnočasových a sportovních aktivit na našich vysokých školách.