Usnesení rady ČAUS

Usnesení rady ČAUS

 

1. Rada schvaluje:

a) Zprávu o činnosti ČAUS za uplynulé období přednesenou předsedkyní PaedDr. Ivanou Ertlovou
b) Zprávu o hospodaření ČAUS za uplynulé období, návrh rozpočtu a klíč pro rozdělování finančních prostředků na rok 2018 předloženou RNDr. Petrem Podlahou a přednesenou Mgr. Ladislavem Vladykou
c) Účetní uzávěrku roku 2016
d) Zprávu dozorčí rady ČAUS přednesenou doc. PaedDr. Vladislavem Kukačkou, Ph.D.
e) Zprávu mandátové komise přednesenou RNDr. Evou Slonkovou

2. Rada ČAUS schvaluje přijetí za člena:

a) První lékařská tělovýchovná jednota, z.s.
b) University Shields Olomouc, z.s.
c) VOŠ ČUS, s.r.o.

3. Rada ČAUS ukládá VV:

a) Provést dílčí úpravu stanov v návaznosti na zákonnou povinnost vyplývající z GDPR
b) Projednat financování univerzitního sportu z dotačních programů MŠMT ČR pro rok 2018
c) Opětovně projednat možnost členství UK Praha a dalších nepřihlášených univerzit v ČAUS

 

V Praze dne 24. 11. 2017

Zpracovala návrhová komise ve složení: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. – předseda, RNDr. Svatopluk Horák, Mgr. Jiří Žídek
Ověřil: PaedDr. Ivana Ertlová – předseda ČAUS, Mgr. Ladislav Vladyka – gen. sekretář ČAUS