VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

 

Zařazování sportovců – studentů do Vysokoškolského sportovního centra (dále jen VSC) s celorepublikovou působností – sekce „Akademický výběr“. Do VSC – sekce „Akademický výběr“ se zařazují sportovci – vysokoškoláci s odpovídající výkonností (akademičtí reprezentanti), kteří nejsou v péči jiných rezortních center, vždy k 1. 4. a 1. 10., s cílem zabezpečit jejich přípravu a účast na světových univerziádách, příp. akademických mistrovstvích světa.

Návrhy na zařazení, příp. vyřazení sportovce do (z) VSC – sekce „Akademický výběr“ předkládají předsedové sportovních komisí ČAUS, sportovní svazy, VSK, KTV, příp. další, sekretáři ČAUS pí. Ing. Lucii Tvrdé vždy do 10. 3. a 10. 9. příslušného roku.

Do VSC – sekce – „Akademický výběr“ jsou zařazováni zejména studenti VŠ, kteří jsou členy vysokoškolských sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot. Do VSC mohou být zařazeni i sportovci z jiných než vysokoškolských klubů, pokud je to v zájmu akademické reprezentace.

Konečný návrh o zařazení nebo vyřazení akademického reprezentanta do (z), případně jeho setrvání ve VSC – sekce „Akademický výběr“, schvaluje Výkonný výbor ČAUS, který svoje rozhodnutí podřizuje hlavním potřebám a cílům akademické reprezentace, tj. účast na SU a AMS.

Konečné rozhodnutí je v pravomoci vedení VSC MŠMT, které návrh posoudí z hlediska finančních a organizačních možností.

Seznam zařazených sportovců do VSC najdete na odkazu zde.