COVID - Výkladového stanovisko k omezení sportovní činnosti od 23. 11. 2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 23. 11. 2020

 

Aktualizováno 24. listopadu 2020 | www.cuscz.cz

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1200 (dále jen „Usnesení 1200“) a č. 1201 (dále jen „Usnesení 1201“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Na základě Usnesení 1200 a Usnesení 1201 jsou s účinností od 23. 11. 2020 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s volným pohybem osob (Usnesení 1200) a dále k zákazu či omezení provozoven, dalších zařízení a akcí (Usnesení 1201).

Oproti předchozím omezením dochází z hlediska sportu jedné významnější změně, kdy je navýšen počet společně sportujících osob v rámci amatérského sportu na venkovních sportovištích, v přírodě a parcích, a to na 6 osob.

V důsledku Usnesení 1200 a 1201 pak tedy platí následující:

A. Profesionální sport

 1. Z hlediska volného pohybu osob platí výjimka pro účast na hromadných akcích, které jsou akcemi v důležitém státním zájmu nebo významným sportovním utkáním nebo soutěží. V této souvislosti pak platí, že o možnosti uskutečnění shora uvedených sportovních utkání a soutěží rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví, které dle čl. VI Usnesení 1200 stanovuje „závazné hygienicko-epidemiologické podmínky“ pro jejich konání. Národní sportovní agentura pak v této souvislosti doporučuje, aby jednotlivé subjekty žádaly o předmětnou výjimku ze zákazu (tj. možnost uskutečnit sportovní utkání nebo soutěž) jejím prostřednictvím.
 2. Z hlediska možného využití sportovišť pak stále platí výjimka ze zákazu stanoveného čl. I odst. 4 písm. g) Usnesení 1201 [1], která se týká „sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s bodem VI usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200, vyhlášeného pod č. 476/2020 Sb., zakázány“.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost neomezeně v rámci přípravy na soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Samotné konání soutěží a dalších sportovních akcí povoluje Ministerstvo zdravotnictví, kdy rovněž stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky.

Do předmětné výjimky pak nespadají bazény, jelikož jejich režim je upraven samostatně v čl. I odst. 4 písm. h) Usnesení 1201, ve kterém nedošlo k rozšíření o shora uvedenou výjimku.

V návaznosti na shora uvedené je třeba definovat statut profesionálních sportovců. V této souvislosti budu pro tento výklad vycházet z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011-78. V daném kontextu je pak třeba dojít k závěru, že se statut profesionálního sportovce vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu bez ohledu na rozsah a výši výdělku. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

B. Amatérský sport

Z hlediska sportování amatérských sportovců došlo po rozšíření výjimek, kdy byla předchozím usnesením (vedle přírody a parků) explicitně uvedena i venkovní sportoviště, a to bez vnitřního zázemí venkovních sportovišť, k navýšení počtu společně sportujících osob. Z hlediska možného počtu společně sportujících tedy Usnesení 1200 říká, že na veřejně přístupných místech lze pobývat nejvýše v počtu šesti osob, s výjimkou:

 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
 • činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Toto pravidlo je jasně aplikovatelné pro sportování v přírodě a parcích, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa. Výkladová komplikace však může nastat v případě venkovních sportovišť, jelikož jejich „veřejná přístupnost“ se bude odvíjet od provozního řádu každého sportoviště. V případě, že venkovní sportoviště není veřejně přístupným prostorem, bylo by možné se domnívat, že onen limit dvou osob pro neveřejná sportoviště neplatí a lze tedy sportovat i ve vyšších počtech. Takový názor však nemá oporu jednak v mediálních výstupech a současně ani v tabulce protiepidemického systému (tzv. PES [2]), ze kterého lze dovodit, že limit 6 společně sportujících osob platí i pro venkovní sportoviště bez ohledu na jejich „veřejnost“ (viz PES – červená – 4). Dle zkušeností dle minulého usnesení vlády tak lze dovodit, že počet 6 společně sportujících osob se vztahuje i na venkovní sportoviště.

Závěry:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 6 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

[1] zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách

[2] https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/