ČAUS hodnotila uplynulé období

V pátek 24. listopadu 2017 se uskutečnilo v Praze zasedání Rady České asociace univerzitního sportu (ČAUS), které se zúčastnili delegáti VSK, VŠTJ, kateder a ústavů TV a sportu. Vyslechli si zprávu o činnosti za roční období. Součástí Rady ČAUS bylo i ocenění zasloužilých pracovníků ve vysokoškolském sportu a přijetí nových členů.

Nedílnou součástí ČAUS je i zapojení a řádné členství kateder a ústavů TV a sportu našich univerzit a vysokých škol, které sehrávají nezastupitelnou roli ve vysokoškolském sportu. Ve vzájemné spolupráci organizujeme a udržujeme tradiční specifické sportovní a tělovýchovné soutěže akademické obce – „Sportovní přebory českých vysokých škol,“ které jsou přístupny všem vysokoškolským studentům, tedy nejenom členům ČAUS. S velkým úspěchem proběhly 16. České akademické hry (ČAH) v Praze. Především zásluhou kateder je udržována vysoká účast studentstva, neboť příprava, přihlášky do soutěží a organizace účasti je v jejich působnosti. Společně jsme realizovali i další činnost v oblasti tělovýchovy a sportu pro naše studenty.

V roce 2017 pokračovala dobrá spolupráce s Grémiem vedoucích kateder a ústavů TV. Od svého vzniku v roce 1996 se stalo Grémium významným partnerem ČAUS v oblasti vysokoškolského sportu. Výkonný výbor ČAUS se schází s Grémiem na každoročním tradičním setkání vedoucích kateder a ústavů TV a sportu. Po vzájemných informacích a rozpravách byla vždy deklarována dobrá spolupráce a byl projednáván postup na další období. Tyto vazby a vztahy potvrdilo i poslední zasedání pléna vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ v ČR, konaného ve dnech 12. – 13. 10. 2017 ve Křtinách. Výhodou je i přímý kontakt, protože předseda Grémia doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. je zároveň členem VV.

Sportovní přebory vysokých škol byly v roce 2017 vypsány ve 40 sportovních odvětvích. Z původně naplánovaných 68 AM se uskutečnilo 61 AM (6 AM v zimních sportech, 32 v letních sportech a 23 letních sportů bylo součástí Českých akademických her).

ČAH, jejichž pořadatelem bylo ČVUT Praha a ČZU Praha, se zúčastnilo 1549 sportovců ze 35 vysokých škol ČR. V bodování škol zvítězila a Pohár České asociace univerzitního sportu získala UK Praha před ČVUT Praha a MU Brno.  Neuskutečnil se softbal žen a judo pro malý počet přihlášených účastníků. „Hry byly velmi dobře připraveny, jak po stránce sportovně-technické, organizační, tak i po stránce společenské a pořadatelům z Prahy patří náš dík“, řekla ve zprávě o činnosti předsedkyně ČAUS PaedDr. Ivana Ertlová.

Kromě masového a výkonnostního sportu zajišťuje a koordinuje ČAUS ve spolupráci se sportovními komisemi a sportovními svazy přípravu a účast akademické reprezentace na vrcholných soutěžích, pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU), tj. v roce 2017 na Světových univerziádách (SU), které jsou z hlediska zájmu státu nedílnou součástí státní sportovní reprezentace ČR.

28. zimní SU se konala od 28.1. – 8.2. 2017 v Almaty (Kazachstán). V české delegaci bylo 71 sportovců, kteří startovali v 10 sportech a 46 členů doprovodu. Česká akademická reprezentace získala 9 medailí (2 – 2 – 5) a v celkovém pořadí národů obsadila 11. místo.

29. letní SU se konala 19. – 30. srpna v Chinese Taipei. Naše výprava měla celkem 202 osob (138 sportovců startovalo v 15 sportech a 64 osob doprovodu). Reprezentanti získali 3 medaile (1 – 2 – 0) a obsadili 39. místo. Nejúspěšnějším studentem byl atlet Radek Juška z ČZU Praha, který vyhrál českým rekordem ve skoku dalekém.

V průběhu jednání Rady ČAUS byli oceněni zasloužilý pracovníci ve vysokoškolském sportu. Za celoživotní obětavou práci, čestnou medaili ČAUS „Tibi Gratias“ obdrželi:

 PhDr. Věra Svobodová                    VSK Medik Praha      

PaedDr. Jan Kubernát                     VFU Brno

 Na závěr jednání bylo odsouhlaseno přijetí nových členů do ČAUS a to:

  • Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.
  • První lékařská tělovýchovná jednota, z.s.
  • University Shields Olomouc, z.s.

Prezentace: