Pořadatel: Technika Brno ve spolupráci s Hrochy Brno
Termín: 12.-13.6.2017
Místo: Brno – Kraví Hora, Sportovní areál Hroch

Krátké zhodnocení turnaje: Ubytování bylo zajištěno na SOU Čichnova, poněkud problematické bylo, že družstva hlásila počty na poslední chvíli. Herně dobré zápasy, zejména utkání VUT Brno vers. UK Praha 2:1, které rozhodlo o vítězi turnaje. V obou se prezentovala celá řada extraligových hráčů, stejně tak jako v družstvu MU. Osvědčil se přechod na dvoudenní turnaj. Zajištění ze strany sekretariátu bylo perfektní. Dobré finanční zajištění pomohlo turnaj propagovat a bylo velmi motivující pro studenty.

Celkový počet účastníků: 59

Počet zúčastněných škol: 5 – UK, ČVUT, MU, ZČU, VUT

Předpokládaný systém turnaje: 6 týmů, dvě skupiny po třech

Účastníci: Družstva musí být složená pouze z posluchačů příslušných VŠ, kteří se prokáží platným průkazem o studiu/indexem, ISIC, kopie diplomu. Sportovec musí být studentem VŠ, která jej
přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studium v kalendářním roce 2016. Tým může být doplněn třemi hráči jiných vysokých škol z dané oblasti, které se v mistrovství ČR v baseballu sami neúčastní. Každý tým, max. 15 hráčů, musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům soupisku hráčů potvrzenou katedrou TV.
Doprava: Bude proplacena na základě doložených jízdenek.
Kilometrovné – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, o cestovních náhradách je upraveno interním pokynem VV ČAUS a to:
osobní auto – 5 Kč/1 km při 3 a více osobách. Při nižším počtu osob v autě se bude doprava proplácet ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy.
mikrobus – 6–8 Kč/1km, podle velikosti mikrobusu. Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz včetně uvedení jmen osob, které společně v autě cestovaly. Na cestovní příkaz doplní číslo bankovního účtu, na který mu bude vypočtená částka zaslána. K cestovnímu příkazu musí být přiložena kopie velkého technického průkazu (VTP).
Ubytování: Bude zajištěno pro všechny mimobrněnské účastníky od 11. do 13.6.2017

Ředitel soutěže: Ing. Rudolf Drnec, mobil: 721218572, email: drnec@vsktechnika.cz
Hlavní organizátor: Karel Jaksch, mobil: 773 759 222, email: jaksch@baseball.cz

Zpráva: